Договір публічної оферти

Преамбула

Шановний користувач сайту (Інтернет-магазин) aqua-favorit.com.ua (надалі – Покупець), звертаємо Вашу увагу на те, що виконання замовлення Товару на даному сайті є акцептом Вами даної публічної оферти та підтверджує, що Ви ознайомлені та згодні з умовами договору купівлі-продажу товару, що викладені нижче. Використання в будь-якому вигляді сайту (Інтернет-магазин) aqua-favorit.com.ua (в тому числі, але не обмежуючись розміщенням замовлень Вами товарів і послуг з використанням сайту (Інтернет-магазин) aqua-favorit.com.ua, участь в бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм, замовлення Товару за допомогою гарячої лінії і т.п.) є Вашою беззаперечною згодою з усіма умовами, зазначеними у даній публічній оферті на укладення договору купівлі-продажу товару і прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана публічна оферта та умови договору купівлі-продажу товару є обов'язковими для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної публічної оферти та договору купівлі-продажу товару, Ви повинні утриматися від використання сайту (Інтернет-магазин) aqua-favorit.com.ua.

 

1. Терміни

1.1. Публічний договір купівлі-продажу товару (надалі – «Договір») - договір в якому Продавець взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, кожній дієздатній фізичній та юридичній особі, яка до нього звернеться (Покупцю).

1.2. Продавець – фізична особа-підприємець, яка розміщує на сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на сайті відомостей про товар. Найменування Продавця вказується в замовленні Покупця. Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені на сайті (в Інтернет-магазині) Продавця aqua-favorit.com.ua.

1.3. Покупець – дієздатна фізична або юридична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товар на сайті (в Інтернет-магазині) Продавця aqua-favorit.com.ua та/або за допомогою дзвінка на гарячу лінію Продавця.

1.4. Оферта – пропозиція Продавця в адресу дієздатної фізичної або юридичної особи щодо укладання даного Договору. Продавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї публічної оферти на укладення договору купівлі-продажу товарів.

1.5. Акцепт – надання фізичною особою повної та безумовної згоди щодо укладання даного Договору на умовах, викладених у даному Договорі.

1.6. Замовлення - звернення Покупця через сайт (Інтернет-магазин) aqua-favorit.com.ua та/або за допомогою дзвінка на гарячу лінію Продавця з проханням здійснити продаж Товару(ів).

1.7. Товар – товари, асортимент, ціна та характеристики яких зазначені на сайті (в Інтернет-магазині) Продавця aqua-favorit.com.ua. Інформація про товар може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Покупця.

1.8. Доставка товару – дії Сторони Договору, які призводять до прибуття товару за місцем доставки товару.

1.9. Місце доставки товару – адреса, за якою здійснюється доставка товару Стороною за даним Договором.

1.10. Приймання-передача товару – дії Сторін даного Договору (або третьої особи з боку Покупця), які призводять до фактичної передачі товару від однієї Сторони Договору іншій, та оформлюються підписанням Сторонами накладної або іншого документу, який свідчить про передачу товару однією Стороною даного Договору іншій Стороні даного Договору.

1.11. Сторона (Сторони) за Договором – Продавець або Покупець (Продавець та Покупець) враховуючи зміст умов Договору.

1.12. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

 

2. Акцептування Договору

2.1. Підтвердженням здійснення Покупцем акцептування умов даної публічної оферти на укладення договору купівлі-продажу товару є направлення Покупцем Продавцю за допомогою системи, розміщеної на сайті (в Інтернет-магазині) aqua-favorit.com.ua, або за допомогою дзвінка на гарячу лінію Продавця, замовлення на відповідний товар.

2.2. Даний Договір вважається укладеним та таким, що вступив в дію, з моменту погодження Продавцем замовлення Покупця шляхом направлення останньому Специфікації.

2.3. Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару, ознайомився та згоден зі змістом даного Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками товару, з ціною товару, умовами оплати вартості товару, умовами доставки товару та оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов’язаннями щодо товару, порядком розірвання даного Договору.

2.4.Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець беззастережно та в повному обсязі приймає всі умови даного Договору без виключень, а також вступає у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

2.5.Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про місцезнаходження та режим роботи Продавця; основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару; вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю; спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару; гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності); гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання; порядок прийняття претензій; період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору; порядок розірвання даного Договору; інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

 

3. Предмет Договору

3.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю замовлений та оплачений Покупцем товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти замовлений товар від Продавця.

3.2. Сторони за даним Договором підтверджують, що укладання даного Договору здійснюється на підставі вільного волевиявлення кожної зі Сторін та при повному розумінні предмету та умов даного Договору.

3.3. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений та згоден із інформацією про умови доставки, з вартістю товару та умови оплати вартості доставки товару, який продається за умовами даного Договору, а також із інформацією про сам товар, а саме стосовно його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, його якість, характеристиками матеріалу, з якого товар вироблено та з інформацією стосовно його виробника, усвідомлює такі характеристики товару та їх значення та згодний на придбання такого товару із такими характеристиками.

3.4. За додатковою домовленістю Сторін за даним Договором, а також за окрему плату Продавець має право організувати доставку, заніс, установку (монтаж), збирання товару. Продавець має право здійснювати доставку, заніс, установку (монтаж), збирання товару за допомогою третіх осіб, при цьому Продавець не несе відповідальності за якість та результат робіт, які виконуються такими третіми особами.

 

4. Строк та умови доставки товару, умови приймання-передачі товару.

4.1. Строк протягом якого Продавець зобов’язаний доставити Покупцеві замовлений ним товар становить 30 робочих днів або 45 робочих днів у випадку замовлення товарів, які за своїми розмірами, властивостями, характеристиками, наповненням, габаритами відмінні від тих, що зазначені на сайті (в Інтернет-магазині) Продавця aqua-favorit.com.ua, з моменту погодження Продавцем замовлення Покупця шляхом направлення останньому Специфікації, або інший строк, передбачений Специфікацією до даного Договору.

4.2. Права власності на товар переходить від Продавця до Покупця з моменту прийняття такого товару Покупцем. Ризик випадкового псування або втрати товару, що постачається, переходить від Продавця до Покупця разом із виникненням у останнього права власності на такий товар.

4.3. Продавець зобов'язаний доставити та передати Покупцеві товар у тарі та (або) в упаковці, якщо інше не випливає з характеристик товару.

4.4. Доставка товару відбувається з залученням третіх осіб, які надають послуги перевезення товару (перевізником). Сторони встановили, що Продавець має право самостійно визначати перевізника товару, який здійснює доставку товару Покупцю, без погодження із Покупцем.

4.5. Доставка товару відбувається за адресою, вказаною Покупцем у замовленні на товар (надалі за текстом – «місце доставки товару»). Доставка товару не включає заніс товару у приміщення, яке відповідає місцю доставки товару.

4.6. З вартістю послуги доставки відповідного товару Покупець може ознайомитися на сайті під час здійснення (оформлення) замовлення товару, або на сайті разом з інформацією про такий товар, або у представника Продавця за допомогою дзвінка на гарячу лінію Продавця.

4.7. У випадку безпідставного неприйняття Покупцем товару доставленого (направленого) Продавцем (перевізником) Покупцю або у випадку повернення товару Покупцем Продавцю, за виключенням випадків повернення неякісного/некомлетного /невідповідаючого асортименту товару, Продавець має право при поверненні грошових коштів відповідно до вимог п. 10.3. даного Договору, утримати, крім іншого, суму понесених витрат, які представляють собою вартість доставки такого товару Покупцю.

4.8. Про точну дату та час готовності Продавця (перевізника) до прибуття на місце доставки товару Покупцю Продавець (перевізник) повідомляє Покупця за допомогою телефонного зв’язку за номером телефону Покупця, вказаним Покупцем у замовленні на товар. Покупець зобов’язаний забезпечити власну присутність або присутність третіх осіб, які б могли здійснити приймання-передачу товару, за місцем доставки товару в обумовлену Продавцем (перевізником) дату та час. Покупець зобов’язаний прийняти товар в день прибуття товару за місцем доставки товару.

4.9. У випадку відсутності Покупця за місцем доставки товару у дату та час, обумовлений Сторонами, Продавець має право залишити такий товар на власне зберігання, при цьому вартість кожного дня зберігання товару, протягом строку, який починається після спливу строку передачі товару, встановленого в Специфікації до Договору, становить 200 грн. 00 коп. (двісті грн. 00 коп.) за кожен день.

4.10. У випадку, якщо зберігання неприйнятого Покупцем товару здійснюється на складі перевізника, Покупець зобов’язаний сплатити вартість такого зберігання на користь такого перевізника за весь строк зберігання такого товару.

4.11. У випадку якщо товар не був прийнятий (вивезений) Покупцем протягом 15 календарних днів після спливу строку передачі товару, встановленого в Специфікації до даного Договору, Продавець має право розпорядитися таким товаром на власний розсуд без повернення Покупцю вартості такого товару.

4.12. Повторна доставка товару Покупцю здійснюється силами та за рахунок Покупця зі складу Продавця (або перевізника), адреса якого повідомляється Продавцем за запитом Покупця додатково.

4.13. Продавець має право за власної згоди здійснити повторну поставку товару Покупцю за місцем доставки товару своїми силами, але за рахунок Покупця.

4.14. Сторони дійшли згоди, що у випадку відсутності Покупця за місцем доставки товару, передача товару може бути здійснена іншій особі (третій особі), яка знаходиться за місцем доставки товару, та яка має при собі та пред’явила Продавцю документ, який підтверджує укладання даного Договору (договір та/або квитанція про сплату вартості товару, та/або інше) між його Сторонами або оформлення доставки товару.

4.15. При прийманні-передачі товару Покупець (або третя особа) зобов’язана перевірити асортимент, кількість доставленого товару на відповідність замовленню Покупця та накладній на відповідний товар, а також комплектацію товару та наявність видимих недоліків товару.

4.16. Шляхом підписання Покупцем (або третьою особою) акту приймання-передачі або іншого документу, які підтверджує фактичне прийняття товару Покупцем (або третьою особою) від перевізника, Покупець (або третя особа) підтверджує відсутність претензій щодо асортименту, якості та комплектності отриманого товару.

4.17. Продавець (перевізник або інша третя особа) надає Покупцеві (або третій особі з боку Покупця) акт приймання-передачі з інформацією про гарантійний строк.

4.18. У випадку доставки товару силами Продавця, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцю несе Продавець. У випадку доставки товару перевізником, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцю несе перевізник.

 

5. Якість товару, гарантійний строк товару, умови та порядок врегулювання питань щодо невідповідності товару умовам Договору.

5.1. Якість товару повинна відповідати ДСТ, ТУ (нормативно-правових актів і нормативних документів) або вимогам Покупця, котрі прописані у відповідних документах (сертифікати, свідоцтва про якість тощо) та передбачені умовами даного Договору.

5.2. Продавець гарантує доставити та передати Покупцю якісний товар та такий, що відповідає державним стандартам ( у разі їх встановлення для такого виду). Гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі (складові) частини товару.

5.3. Гарантійний строк товару вказується у акті приймання-передачі. Гарантійний строк обчислюється від дня відвантаження Товару.

5.4. Умови гарантійного строку та строку служби товару розповсюджуються на товар, відносно якого Покупцем було пред’явлено акт прийому-передачі та платіжний документ, що підтверджує сплату Покупцем вартості товару.

5.5. Умови гарантійного строку товару та строку служби товару не розповсюджуються на товар, монтаж (установка) та/або збірка, ремонт (усунення недоліків) якого здійснюється самостійно Покупцем або третіми особами за виключенням третіх осіб, залучених Продавцем згідно п. 3.4. даного Договору. Умови гарантійного строку товару та строку служби товару не розповсюджуються на товар, умови експлуатації та/або транспортуванням, та/або збереження якого були порушені Покупцем.

5.6. Продавець не несе відповідальність за погіршення функціональності товару, у випадку якщо причиною такого погіршення стали неможливість належної установки (монтажу) товару у зв’язку із нерівностями, дефектами стелі та/або підлоги, та/або стін, які маються у приміщенні установки (монтажу) товару та/або невідповідність приміщення, у якому здійснено установка (монтаж) товару, відповідним стандартам та нормам.

5.7. Претензій щодо кількості та/або асортименту, та/або якості (стосовно видимих недоліків товару), та/або комплектності товару Покупець зобов’язаний пред’явити Покупцю в момент приймання-передачі товару від Продавця Покупцю у т.ч. за допомогою телефонного зв’язку, якщо доставка товару здійснювалася перевізником. Шляхом укладання даного Договору Сторони за Договором встановили, що вказаний строк на пред’явлення Покупцем Продавцю претензій щодо кількості та/або асортименту, та/або якості (стосовно видимих недоліків товару), та/або комплектності товару є розумним.

5.8. Після завершення приймання-передачі товару від Продавця Покупцю, Покупець не може пред’являти претензії Продавцю щодо кількості товару та/або асортименту товару, та/або неналежної комплектації товару, та/або недоліків товару, які могли бути виявлені Покупцем під час приймання-передачі товару.

5.9. Претензії щодо прихованих недоліків товару, недоліків, які були допущені виробником товару та не могли бути виявлені Покупцем в момент приймання-передачі товару від Продавця Покупцю, можуть бути пред’явлені Покупцем в адресу Продавця протягом всього гарантійного строку, який розповсюджується на товар, який постачається за умовами даного Договору.

5.10. У випадку виявлення Покупцем в момент приймання-передачі товару від Продавця недоліків товару, Покупець зобов’язаний одразу, до залишення Продавцем (представником Продавця, перевізником) місця доставки товару та до моменту підписання Покупцем супроводжувальних документів на товар, повідомити про це Продавця.

5.11. У разі прийняття Сторонами рішення щодо повернення товару, відносно якого виникли питання по якості, Продавцю, Покупець повинен негайно, до моменту залишення Продавцем, представником Продавця або перевізником місця доставки товару, передати Продавцю, його представнику або перевізнику такий товар з метою вивчення Продавцем характеру, причини появи недоліку товару, аналізу питання можливого усунення недоліку товару та вчинення інших дій, направлених на врегулювання виниклих претензій з боку Покупця. При цьому Продавець або перевізник (за дорученням Продавця) зобов’язаний надати Покупцеві документ, якій підтверджує повернення Покупцем Продавцю такого товару (Акт про повернення товару).

5.12. Сторони дійшли згоди, що у випадку якщо товар, який був доставлений Продавцем Покупцю є неукомплектованим належним чином або до товару не додані належні комплектуючі деталі, Продавець зобов’язаний здійснити до комплектацію товару або доставити комплект необхідних деталей протягом 35 робочих днів або 60 робочих днів у випадку замовлення товарів, які за своїми розмірами, властивостями, характеристиками, наповненням, габаритами відмінні від тих, що зазначені на сайті (в Інтернет-магазині) Продавця aqua-favorit.com.ua, з дати отримання відповідної претензії від Покупця.

5.13. Сторони дійшли згоди, що у випадку якщо товар, доставлений Продавцем Покупцю, має недоліки, Продавець зобов’язаний усунути такі недоліки товару протягом 35 робочих днів або 60 робочих днів у випадку замовлення товарів, які за своїми розмірами, властивостями, характеристиками, наповненням, габаритами відмінні від тих, що зазначені на сайті (в Інтернет-магазині) Продавця aqua-favorit.com.ua, з дати отримання відповідної претензії від Покупця та отримання неякісного товару, якщо повернення товару Продавцю передбачається характером встановленого недоліку товару.

5.14. Сторони дійшли згоди та встановили, що строки усунення недоліків та доукомплектування товару, визначені цим Договором, являються розумними враховуючи необхідний час на перевезення товару, вивчення характеру недоліків, часу, необхідного для усунення недоліків товару, часу, необхідного для доставки товару Покупцеві після усунення недоліків, часу, необхідного для доставки Покупцю комплекту деталей товару або до комплектації товару та часу, необхідного для вчинення інших дій, пов'язаних із приведенням товару у відповідність до вимог даного Договору.

5.15. Сторони за даним Договором дійшли згоди, що при виникненні розбіжностей щодо наявності недоліків товару або причин виникнення таких недоліків, Продавець має право здійснити огляд товару за місцем доставки такого товару або запросити здійснити Покупцем повернення товару, відносно якого у Покупця існують претензії щодо його якості.

5.16. Порядок задоволення обґрунтованої претензії Покупця здійснюються за згодою Сторін даного Договору, якщо інше не встановлено умовами даного Договору або обов’язковість певних дій не передбачена чинним законодавством України.

5.17. Сторони встановили, що Покупець не має права на повернення товару, який відповідає вимогам даного Договору та Специфікації до нього, а саме за кількістю, асортиментом, комплектністю та який був доставлений Покупцю відповідно до умов даного Договору.

 

6. Умови та порядок розрахунків між Сторонами.

6.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються у національній валюті України готівкою або в безготівковій формі.

6.2. Порядок розрахунку за замовлений Покупцем товар вказується у Специфікації та може бути здійснений Покупцем на наступних умовах:

шляхом здійснення повної оплати вартості замовленого товару після отримання Покупцем Специфікації;

шляхом здійснення передоплати, розмір якої встановлений у Специфікації за згодою Сторін. При цьому остаточний розрахунок за товар Покупець зобов’язаний здійснити водію перевізника (іншій третій особі, яка здійснює доставку Товару) до відвантаження Товару;

в розстрочку/кредит банку, який пропонується Покупцем в момент погодження Специфікації.

6.3. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару в розмірі, вказаному в Специфікації, вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.

6.4. Вартість доставки, заносу установку (монтаж), збирання товару у випадку доставки товару Покупцю за допомогою послуг перевізника, Покупець зобов’язаний сплатити водію перевізника (іншій третій особі, яка здійснює доставку Товару) до відвантаження Товару.

6.5. Гроші сплачені за товар повертаються споживачеві в день повернення товару. В разі неможливості повернути гроші в день повернення товару – в інший строк, але не пізніше 7 днів (стаття 8, пункт 7, закону "Про захист прав споживачів").

 

7. Права та обов’язки Сторін Договору.

7.1. Обов’язки Продавця:

7.1.1. Здійснити доставку товару, а також передати товар Покупцеві дотримуючись умов даного Договору;

7.1.2. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору.

7.2. Права Продавця:

7.2.1. Вимагати від Покупця прийняття товару, який поставлений у відповідності до умов даного Договору;

7.2.2. Вимагати від Покупця виконання обов’язків, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки;

7.2.3. Відмовити Покупцеві у продажу товару, якого не має у наявності у Продавця або виробника товару.

7.2.4. В залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині (на сайті) aqua-favorit.com.ua;

7.2.5. Проводити розпродажі та пропонувати акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай.

7.3. Обов’язки Покупця:

7.3.1.Перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині aqua-favorit.com.ua, способами та порядком її оплати;

7.3.2. Перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару на сайті aqua-favorit.com.ua;

7.3.3. Здійснити або забезпечити приймання товару у Продавця або перевізника дотримуючись умов даного Договору;

7.3.4. Здійснити оплату товару в порядку та строки, встановлені цим Договором;

7.4.5. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

7.3.5. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору.

7.4. Права Покупця:

7.4.1. Вимагати від Продавця доставки та передачі товару у відповідності до умов даного Договору;

7.4.2. Вимагати від Продавця виконання та дотримання умов даного Договору, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки;

7.4.3. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

7.4.4. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

7.4.5. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

 

8. Відповідальність Сторін Договору та порядок розгляду та врегулювання спорів.

8.1. Відповідальність Продавця за зміни умов реалізації товару обмежується правом Покупця відмовитися від придбання товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були оплачені частково або в повному обсязі).

8.2. Сторони за даним Договором дійшли згоди, що будь-які спори, що можуть виникнути між Сторонами під час дії даного Договору, можуть вирішуватися шляхом пред’явлення однією Стороною за даним Договором іншій Стороні за даним Договором відповідної претензії викладеної у письмовому вигляді або у будь-який інший спосіб, передбачений умовами даного Договору.

8.3. Розгляд претензій здійснюється протягом 15 (п'ятнадцять) календарних днів з дати отримання такої претензії Стороною, в адресу якої така претензія була направлена, якщо інше не встановлено умовами даного Договору.

8.4. У випадку недосягнення Сторонами згоди щодо виниклого спору, такі спори та розбіжності вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

8.5. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

 

9. Строк дії Договору.

9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту погодження Продавцем замовлення Покупця шляхом направлення останньому Специфікації та діє до моменту повного виконання Продавцем та Покупцем зобов’язань, передбачених умовами даного Договору.

 

10. Зміна умов Договору та його розірвання.

10.1. Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені Сторонами лише при досягненні взаємної згоди Сторін.

10.2. Сторони дійшли згоди, що даний Договір може бути достроково розірваний в односторонньому порядку будь-якою зі Сторін. Договір вважається розірваним в день отримання Стороною-отримувачем або в строк, вказаний в повідомленні про розірвання даного Договору. Повідомлення вважається отриманим Покупцем, якщо його було направлено Продавцем на адресу, вказану як місце доставки товару.

10.3. У випадку розірвання даного Договору за ініціативою Покупця або відмови Покупця від доставки та передачі Продавцем Товару або частини Товару, зазначеного у Специфікації, після оплати вартості товару та здійснення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати передоплату, сплачену Покупцем, а у випадку повної оплати вартості Товару, Продавець має право повернути такі грошові кошти частково за вирахуванням 10% від загальної вартості товару, що зазначена в Специфікації. Продавець має право повернути грошові кошти Покупцю у будь-якому іншому розмірі, якщо на те є взаємна згода Сторін за даним Договором.

10.4. У випадку розірвання даного Договору за ініціативою Продавця, останній зобов’язаний повернути Покупцю сплачені ним коштів (якщо вони були оплачені).

 

11. Інші умови Договору.

11.1. Договір є обов'язковим для виконання Сторонами по даному Договору.

11.2. Сторони встановили, що визнання даного Договору недійсним у будь-якій його окремій частини не є підставою для визнання недійсним даного Договору у його повному обсязі.

11.3. Шляхом укладання даного Договору Покупець надає Продавцю згоду на обробку та зберігання, передачу третім особам своїх персональних даних з метою реалізації відносин, які виникають між Сторонами на підставі даного Договору, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами, збору персональних даних з комерційною метою, відносин в сфері статистики у відповідності з діючим законодавством України.

11.4. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що попереджений (ознайомлений) зі своїми правами, нормами Закону України «Про захист персональних даних».

11.5. Сторони гарантують, що на момент укладання даного Договору вони наділені відповідними повноваженнями і мають право на укладання даного Договору.

11.6. Покупець погоджується отримувати на вказані в Замовленні та Специфікації електронну адресу та номер мобільного телефону листи та/або повідомлення, в тому числі, рекламного характеру.

11.7. По всім питанням, які не передбачені умовами даного Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.